DIANE LE MAELE PDF

Created with students,writers,poets and songwriters in mind,this app is a way of conserving the fading culture of Botswana. Diane and Maele are used in poems, . Diane Le Maele A Setswana. likes. Retshwanetse go golaganya dilo tsa maloba go tsa se gompieno gore re kgone go bontsha diphetogo tsa. DIANE DITLHALOSO Mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe. # Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go kopa

Author: Shakasho Goltigul
Country: Japan
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 15 September 2010
Pages: 333
PDF File Size: 4.29 Mb
ePub File Size: 3.53 Mb
ISBN: 639-9-12225-697-7
Downloads: 23035
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fausho

Go botoka go itlwaetsa go dira tiro go sa le gale mogopolo o sa le moshwa e se re gongwe wa diega mme o feletse o sa bona se o neng o se batla. Thamaga go tuma di na le beng – Batho bangwe ba itsiwe ka ntlha ya ditshika tsa bone tse di tumileng, kgotsa tse mzele itsegeng.

Bana ba kgwale ba bitsana ka melodi Bana ba motho ba na le se ba itsaneng ka djane. Sa monna ga se tshabelwe, ga twe ke mono wa koto – Motho ga e ke e re ditsagagwe di falala a tshabe, ka di a tlhokega, dianr gone o a be a di bapetse ka bothata. The Voice Newspaper Botswana. Moloi ga a mmala. Bontle jwa motho ga se gantsi bo supang pelontle ya gagwe. Ka tlhagolela mookana ya re o gola wa ntlhaba O ka godisa ngwana ka dithata tsa gago, ya re a se na go gola a go direla bosula Ke makgabe a dipapetla a logilwe ke ngwanyana a sa itse go otlha Se ke itse e le amele [Maele a Setswana]: Mphemphe e a lapisa, motho o kgonwa ke sa gagwe – Motho o tshwanetse go itirela, e seng go kopela ruri.

Javascript is disabled in this browser. Bontlenyane bo se bosi. Bana ba kgori monokwana o seng, tshika e ya baneng e a kgaoga – Batho ba losika fa ba ntse ba ata ba a timelelana. Motsadi o tlhokomela maee thata ke ka lee re tshwanetseng go lebelela bontle jwa gagwe mo baneng.

Malata a ithuna a ile kgonnye – Baho ba mophato ba itherolola fa ba le bosi. Ngwana yo o tlhogo kgolo o sira rragwe Ngwana yo o se nang maitseo o palela motsadi wa gagwe.

Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go kopa. Fa motho a batla go huma o maels gore a tlhoafale jaanong a ipapalele, a se ka a tlhola a re ka moso.

  ARNOLD WESKER THE KITCHEN PDF

Noticeboard

Sejo ga se bonwebonwe fela ka moo se tshwanetse go somarelwa. Kgomo ya bogwe e tlhaba ka lenaka lo iname e lo okile Fa motho a direla ba bogwegadi o dira ka bojotlhe Kgosi ke kgosi ka malata Motho ke motho ka batho ba bangwe Kgosi thipa e sega molotsi Fa o laela moeteledipele go thatafaletsa bngwe molao, le wena o tla atlholwa ka ona Kgosi thothobolo e olela matlakala Moeteledipele o rwala maikarabelo a balatedi ba gagwe Khudu ya mariga e itsiwe ke mmei Motho fa a beile selo ke ene a itseng kwa ke teng Khutsana e sa sweng e letile monono Fa motho a humanegile o ka nna a huma morago Korwe ga ke je, ke bapalela tseetse Motsadi ka metlha o gopola bana.

Ga se gore fa ele mogolo o tla nna a nepile. Bontle le bokgabo jwa bagolo bo bonwa mo baneng ba bona. Mosadi fa a inama o a be a ikantse mosese wa morago – Motho fa a dirisa selo, o tshwanetse a be a se akanyeditse pele.

Ntlhomole mmutlwa ga se nkute lonao – Fa motho a go fa sengwe, ga a re o gogorupe gotlhe. Fa ditsala maee di neng di utlwana mo go sa solofelwang ke bangwe gore di ka kgaogana, di kgaogane. Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go kopa Ngwana o sa leleng o swela tharing. Le fa motho a ka tswa a le maswe go le kae, ga a ke a dumela fa a ntse ls.

O se bone thola borethe, teng ga yone go a baba Ga se gore motho fa a le montlentle, le mekgwa ya gagwe e ntse fela jalo Diaen se tshege yo o o we leng, mareledi a sa le pele Se ka wa re fa o bona mongwe a tlhagetswe ke tsietsi wa sotla ka ena, e ka re ka moso wa tsoga o wetswe ke bomadimabe mme wa tlhoka kutlwelobotlhoko O tshega-tshega di ja mme, e tla re di ja mmago, wa lela O se tshege yo o leng mo dipharagobeng ka gonne ka moso e tlabo e le wena.

Xiane ya pelo ga e tlhabise ditlhong Motho fa a solofeditswe sengwe, kana a itsholofeditse sengwe mme se sa bonale, ga mxele tlhajwe ke ditlhong.

A di tsale di ate! Bana ga ba itse babolai ba bona. Morogo wa ngwana ga o tlhotshwe ditlhokwa. Tsie e fofa lle moswang Batho ba kgona tiro botoka fa ba kgotshe Thebe ya sebodu ke loleme. Korwe ga ke je, ke bapalela tsetsi – Monna o tshwanetse go gopola mosadi le bana pele ga a gopola go ijesa. Mosito wa photi o tsosa di letseng – Motho o ka butsolosa diphapang tse dikgologolo ka phosonyana e nnye.

  INTELLIGENT INVESTIEREN BENJAMIN GRAHAM PDF

Kgosi thipa pe sega molootsi – Fa o gakatsa motho, o itse gore le wena o ka nna a go gakalela, bogolo jang fa e le moeteledipele. Selo e seng sa gago ga o se rekegele, gantsi o se dirisa fela ka fa o ka kgonang ka teng.

Sejo phofu eiane a welwa.

Konka Setswana – MOTSWEDINGFM

Mosweleswele o o mephuphutho mebe o iphatlha ka diphuka. Mosadi o sa tloleng o itshaba thosola – Motho fa a ikitse gore o molato ga ke a ganela, kgotsa a kwela. Setoto setopo se bitsa manong Kwa kgora e leng teng, batho ba nna bantsi Setopo re supa sa nakedi, dian re mmega a sule Legodu le tshwarwang ka merwalo.

Ga se tshiamo go duelela ngwana thomo. Batho ba ba se nang kutlwano ba palelwa ke tiro e e seng ya sepe. Lemme ga le bolae, go bolaya lefifi – Le diiane o bonye selo se le sennye o itumele, o itse fa go sa tshwane le tshoo-tshoo! Kgakakgolo ke na mebala, mebala e dikgakaneng – Motsadi o tlotlwa ka go kgabisa bana oe gagwe, e seng go ikgabisa ene ka nosi.

Moremogolo go betlwa wa taola, wa motho o a ipetla Motho ke ene fela a kgonang go ipaakanya makoa a gagwe Moroto o o esi ga o ele Motho a le esi a ka se kgona go dira tiro e e bonagalang Motho ke motho ka batho ba bangwe Mosadi fa a inama o a be a ikantse motlokolo Motho ga a dira sengwe o a be a inkantse se sengwe.

Views Read Edit Edit source View history. Mogama kgomo tsa mafisa, o gama a gadimile tsela. Kgomo e tsetse ga e a tshwanelwa go tlhajwa, mme fa e se ya gago o e tlhaba fela o sa e rekegele Tsela kgopo mmaele e latse nageng Gantsi go molemo go ipha nako fa o dira tiro gore e tle e nne ntle.

Modify your browser’s settings to allow Javascript to execute. Khumo le lehuma di lala mmogo. Lebokoso la dithulusu Ke eng se se gokaganang fa Diphetogo tse di tsamaelanang Tsenya mokwalo o dian tswang kwantle Diphetogo tse di faphegileng Kgolagano ya sennelaruri Page information Nopola mokwalo o.